ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

วิสัยทัศน์ & พันธกิจวิสัยทัศน์

     เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (To be Outstanding Botanical Garden in Southeast Asia)


พันธกิจ

     พันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเป็นวิธีการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยได้มีการกำหนดพันธกิจไว้ 2 ประการ คือ
     1) สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
     2) เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม


 พิพิทภัณฑ์ธรรมชาติ

Museum

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ วัตถุ หรือ...

  สืบค้นต่อ >

 ห้องสมุด สง่า สรรพศรี

Library

ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ สง่า สรรพศรี ให้บริการด้านการยืม – คืน หนังสือ และ...

  สืบค้นต่อ >

 บทความขององค์การ

Articles

บทความต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ...

  สืบค้นต่อ >
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top