ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

ความเป็นมาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ     ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีความหลากหลายของทรัพยากรพืชอยู่เป็นจำนวนมากในสมัยก่อนคนไทยส่วนใหญ่มีความผูกพันและรู้จักใช้ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติ ความรู้เหล่านี้ได้สร้างสมกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า แต่นับวันจะสูญหายไปเนื่องจากขาดความสนใจเท่าที่ควร นอกจากนี้การพัฒนาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อรองรับจำนวนประชากรโลกที่ทวีขึ้นเรื่อยๆ เป็นสาเหตุให้เกิดการคุกคามต่อการอยู่รอดของพืชพรรณธรรมชาติซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลและจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พืชพรรณเหล่านี้ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปในที่สุด


     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช ระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านพฤกษศาสตร์ และประชาชนในท้องถิ่นซึ่งมีประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติ เป็นการสร้างนักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและนักพฤกษศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อให้สนับสนุนงานทางด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

 พิพิทภัณฑ์ธรรมชาติ

Museum

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ วัตถุ หรือ...

  สืบค้นต่อ >

 ห้องสมุด สง่า สรรพศรี

Library

ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ สง่า สรรพศรี ให้บริการด้านการยืม – คืน หนังสือ และ...

  สืบค้นต่อ >

 บทความขององค์การ

Articles

บทความต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ...

  สืบค้นต่อ >
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top