ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

กลยุทธ์     1. จัดการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค ให้มีองค์ประกอบตามมาตรฐานที่กำหนด
     2. ศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     3. ศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค
     4. ศึกษาและกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ในการดำเนินงานนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
     5. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
     6. ศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพตามแผนการวิจัย
     7. สำรวจรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
     8. สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
     9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนตามแผน
     10. สร้างกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล
     11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานองค์กร
     12. พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรเพื่อตอบสนองการดำเนินงานขององค์กร
     13. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในองค์การ
     14. พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ
     15. จัดวางระบบธุรกิจองค์กรโดยแยกต้นทุนทางสังคมและต้นทุนเชิงพาณิชย์ออกจากกันได้
     16. พัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อการหารายได้

 พิพิทภัณฑ์ธรรมชาติ

Museum

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ วัตถุ หรือ...

  สืบค้นต่อ >

 ห้องสมุด สง่า สรรพศรี

Library

ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ สง่า สรรพศรี ให้บริการด้านการยืม – คืน หนังสือ และ...

  สืบค้นต่อ >

 บทความขององค์การ

Articles

บทความต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ...

  สืบค้นต่อ >
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top