ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

โทรศัพท์ / อีเมลล์


ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี (ศวส.)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5384-4105   โทรสาร 0-5384-4105   e-mail : bgo@qsbg.org / qsbgeducation@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักวิจัยและพัฒนา

งานเผยแพร่ความรู้ 4204 qsbgeducation@hotmail.com
ธุรการ 4105, 4160 thapanee.s@qsbg.mail.go.th
งานวิจัย    
ห้องปฏิบัติการ 4056  
งานศูนย์ข้อมูล 4100 databasecenter@qsbg.org
ห้องสมุด สง่า สรรพศรี 4161  
งานหอพรรณไม้ 4159 herbarium@qsbg.org
นักพฤกษศาสตร์    
อาคารพิพิธภัณฑ์ 4206 ms_qsbg@hotmail.com
โครงการแมลง 1420, 1423 wsrisuka@gmail.com
หมายเหตุ  บุคคลภายนอกที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในได้โดยตรง ให้กดหมายเลข 0-5384-1000 เพื่อสอบถามจากโอเปอร์เรเตอร์
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top