ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา: • นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น

  ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559

  "ให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ในการจดจำลักษณะเด่นของพรรณไม้ วิธีการเก็บข้อมูลให้สามารถ..."

  * ทุกหลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  รายละเอียด...คลิ๊กที่นี่ • อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น

  ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559

  "ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืช จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน..."

  * ทุกหลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  รายละเอียด...คลิ๊กที่นี่ • อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช)

  ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559

  "การระบุชนิดพืช (Plant Identification) เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น ในการเรียนรู้..."

  * ทุกหลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  รายละเอียด...คลิ๊กที่นี่

นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น (ดาวน์โหลดเอกสารนี้)

Parataxonomist


หลักการและเหตุผล

พื้นที่ของประเทศไทยอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตร ทำให้มีความหลากหลายของทรัพยากรพืชเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้วิถีชีวิตคนไทยแต่เดิมนั้นผูกพันและใช้ประโยชน์จากพืชพรรณด้วยการพึ่งพากัน จนสั่งสมความรู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า แต่ภูมิปัญญาเหล่านั้นค่อยๆ เลือนหายไปเนื่องจากคนรุ่นต่อมาขาดความสนใจ ไม่ใส่ใจที่จะรักษาเอาไว้ อีกทั้งการพัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อรองรับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่เมืองรุกเข้าไปในเขตเกษตรกรรม เป็นเหตุให้พืชพรรณในสภาพธรรมชาติถูกคุกคาม หากไม่ได้รับการดูแลและไม่มีแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พรรณพืชเหล่านี้อาจสูญพันธุ์ในที่สุด
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและ รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางด้านพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช ระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพฤกษศาสตร์และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนางาน ด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศให้แผ่ขยายออกไป


วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ในการจดจำลักษณะเด่นของพรรณไม้ วิธีการเก็บข้อมูลให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้และศึกษาวิชาการพืชขั้นสูงต่อไป
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชถูกตามหลักวิชา
3) เพื่อสร้างเครือข่ายงานด้านพฤกษศาสตร์สู่ชุมชน และพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ ของประเทศ โดยการสร้างนักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและนักพฤกษศาสตร์รุ่นใหม่


เนื้อหาการอบรม

ภาคทฤษฎี มีการบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้
 - บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์
 - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 - สวนพฤกษศาสตร์ในต่างประเทศ
 - อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้นและลักษณะพืช
 - การอนุรักษ์หิ่งห้อย
 - หลักการอนุรักษ์และฟื้นฟูกล้วยไม้
 - การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
 - พฤกษเคมี
 - พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
 - ความสำคัญของการเก็บตัวอย่างพรรณไม้และพิพิธภัณฑ์พืช
 - การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น
 - การศึกษาทางพฤกษศาสตร์
 - ความสำคัญของการเก็บตัวอย่างพรรณไม้และพิพิธภัณฑ์พืช
 - การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น
ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยกิจกรรม
 - การสำรวจพรรณไม้และป่าในเมืองไทย ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
 - ศึกษาความหลากหลายพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
 - ฝึกการเก็บพรรณไม้ การอัด การเข้าตู้อบ และจัดการตัวอย่างหลังการอบแห้ง
 - กิจกรรมจากพฤกษเคมี
 - ศึกษา ดูงานพรรณพืชกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ
 - กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช


กลุ่มเป้าหมาย

ครู อาจารย์ นักศึกษา หมอยา และผู้สนใจทางด้านพฤกษศาสตร์ จำนวน 50 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 60 ปี ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง


การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 ธันวาคม 2559


ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 5 วัน
   * ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 31.5 ชั่วโมง

กำหนดการ

ดูรายละเอียด...คลิ๊กที่นี่


สิ่งที่ต้องเตรียมมา

- ยารักษาโรคประจำตัว
- ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัวเป็นต้น
- อุปกรณ์ป้องกันแดด/ป้องกันฝน เช่นหมวก ร่ม เสื้อกันฝน แว่นตากันแดด เสื้อคลุมกันแดด เป็นต้น
- รองเท้าสำหรับเดินศึกษาภาคสนาม

สถานที่ดำเนินการ

1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


วิทยากรผู้ให้ความรู้

นักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์


หน่วยงานรับผิดชอบ

งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 - สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - เกิดการรวมกลุ่มผู้สนใจงานด้านพฤกษศาสตร์ เกิดการขยายงานด้านการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พรรณพืช ทั้งพืชหายาก พืชใกล้สูญพันธุ์ และพืชเฉพาะถิ่น รวมถึงขยายงานด้านการรวบรวมพันธุกรรม การศึกษา วิจัยพืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น ก่อให้เกิดแนวทางต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน การศึกษาเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ จำนวน การกระจายพันธุ์ นิเวศวิทยาของพืช ที่ทำให้ทราบถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม และนำข้อมูลไปประยุกต์ในการศึกษา วิจัยพืชขั้นสูงต่อไป


หมายเหตุ
* ทุกหลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
** ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน หากได้ผู้เข้าร่วมอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดครบแล้ว
** ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบใบประกาศนียบัตร หากผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถรับการอบรมได้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด
**รับสมัครหน่วยงาน/สถาบันละไม่เกิน 5 คน ต่อหลักสูตร

 พิพิทภัณฑ์ธรรมชาติ

Museum

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ วัตถุ หรือ...

  สืบค้นต่อ >

 ห้องสมุด สง่า สรรพศรี

Library

ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ สง่า สรรพศรี ให้บริการด้านการยืม – คืน หนังสือ และ...

  สืบค้นต่อ >

 บทความขององค์การ

Articles

บทความต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ...

  สืบค้นต่อ >
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top