ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

     ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีความหลากหลายของทรัพยากรพืชอยู่เป็นจำนวนมากในสมัยก่อนคนไทยส่วนใหญ่มีความผูกพันและรู้จักใช้ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติ ความรู้เหล่านี้ได้สร้างสมกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า แต่นับวันจะสูญหายไปเนื่องจากขาดความสนใจเท่าที่ควร นอกจากนี้การพัฒนาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อรองรับจำนวนประชากรโลกที่ทวีขึ้นเรื่อยๆ ..


ข้อมูลทั่ไป อ.ส.พ.

     ในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทย ได้จัดตั้ง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ขึ้น เพื่อสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัย ทางด้านพฤกษศาสตร์ และการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรพรรณพืชอันทรงคุณค่าของประเทศ อ.ส.พ. มีสถานภาพเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ใต้สังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2545 สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงที่ได้รับการ จัดตั้งใหม่คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..
ทำไมต้อง ISO 14001?

      ในยุคที่สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลสืบเนื่องจากมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าทาง อากาศ ทางน้ำ การกำจัดของเสีย ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมาก ผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศใน โลก และเป็นเหตุให้เกิดแรงผลักดันให้ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) จัดทำอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม "ISO 14000 Series" ขึ้น..

ข่าวประชาสัมพันธ์MAR 1474
4
อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม อนุ..

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง..


MAR 1474
4
อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม อนุ..

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง..


SEP 1474
1
ประมวลภาพการอบรม นักพฤกษศาสตร์..

เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การสวนพฤกษศาสตร..


AUG 1473
11
อ.ส.พ. เปิดรับสมัครอบรมนักพฤกษ..

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจ ที่มีอายุไ..


ถาม - ตอบ ข้อสงสัยล่าสุดอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) - 25 / JAN / 2565  

โดย กรวิชญ์ สมคิด     ผู้เข้าชม 301

"ยังมีการอบรมอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) อยู่อีกไหมครับในปี 65..."


นักพฤกษศาสตร์ - 05 / OCT / 2562  

โดย พัชรินทรื วิกิตเศรษฐ     ผู้เข้าชม 487

"ในพท.ที่อยู่ จันทบุรี มีต้นไม้ป่าที่อนุรักษ์ไว้ มากมายหลายชนิด ทำอย่างไรจะทราบว่าเป็นไม..."


 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

Museum

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ วัตถุ หรือ...

  สืบค้นต่อ >

 ห้องสมุด สง่า สรรพศรี

Library

ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ สง่า สรรพศรี ให้บริการด้านการยืม – คืน หนังสือ และ...

  สืบค้นต่อ >

 บทความขององค์การ

Articles

บทความต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ...

  สืบค้นต่อ >
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top