วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: พิเศษ
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 มอสส์สกุลข้าวตอกฤๅษี (Sphagnum L.) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
The genus Sphagnum L. in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province
2 ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์บริเวณเขาหลวง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Diversity of pteridophytes in Khao Luang area, Khanom district, Nakhon Si Thammarat province
3 การศึกษาอนุกรมวิธานของกกสกุล Carex L. และ Scleria Berg. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
Taxonomic study of the genera Carex L. and Scleria Berg. in Phu Chong Na Yoi National Park, Ubon Ratchathani province
4 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทลื้อและคนเมืองในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Ethnobotanical study of the Tai Lue and Kon Muang in Samoeng district, Chiang Mai province
5 ความสัมพันธ์เชิงแอลโลเมตรีสำหรับประมาณมวลชีวภาพส่วนเหนือดิน และใต้ดินของกล้าไม้วงศ์ยาง
Allometric relationship for estimating above- and below-ground biomass of Dipterocarpaceous seedlings
6 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides (L.f.) Royle) ในแต่ละระดับความลึกของน้ำ
Morphological changes of Enhalus acoroides (L.f.) Royle in various water depths
7 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบและปริมาณแคปไซซินของพริกขี้หนูสวนและพริกกระเหรี่ยง (Capsicum frutescens L.)
Comparative leaves anatomy and capsaicin content of Prik Keenu Suan and Prik Ka Liang (Capsicum frutescens L.)
8 โครงสร้างและพัฒนาการของผลและเมล็ดของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)
Structure and development of fruit and seed of physic nut (Jatropha curcas L.)
9
Colchicine induced polyploidy of in vitro Impatiens patula Craib
10 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญของยอดอ่อนเอื้องจำปาน่าน (Dendrobium sulcatum Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อ
Effect of plant growth regulators on growth of in vitro young shoot culture of Dendrobium sulcatum Lindl.
11 ผลของไซโตไคนินและออกซินต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงขมิ้นขาว (Curcuma mangga Valeton & Zijp.)
Effect of Cytokinins and Auxins on Development of Curcuma mangga Valeton & Zijp. Cultured in vitro
12 ผลของไคโทซานต่อการเจริญเติบโตของหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ในหลอดทดลอง
Effects of chitosan on growth of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) in vitro
13
Putative Calmodulin-Binding R2R3-MYB Transcription Factors in Rice (Oryza sativa L.)
14 รูปแบบการแสดงออกของยีน Calmodulin และ Calmodulin-like ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. cv. Khao Dok Ma Li 105) ในการตอบสนองต่อความเครียดออสโมติก
Expression patterns of Calmodulin and Calmodulin-like genes in Oryza sativa L. cv. Khao Dok Ma Li 105 in response to osmotic stress
15 โปรติโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบของโปรตีนในรากข้าว (Oryza sativa L.) เมื่ออยู่ภายใต้ภาวะแล้ง
Comparative proteomics of rice (Oryza sativa L.) root proteins under drought stress condition
16
Increasing photosynthetic effi ciency and pollen germination with 24-Epibrassinolide in rice (Oryza sativa L.) under heat stress
17 ผลจากโมทิฟของ OsNUC1 ต่อการเติบโตของ Arabidopsis thaliana L. ที่ดัดแปรพันธุกรรมภายใต้ภาวะเครียดจากความเค็ม
Effects of OsNUC1 motif on transgenic Arabidopsis thaliana L. growth under salt stress condition
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนเอื้องคำผักปราบ (Dendrobium ochreatum Lindl.) ที่เลี้ยงในระบบแช่ชั่วคราว
Factors affecting growth and development of in vitro young shoot culture of Dendrobium ochreatum Lindl. in a temporary immersion system
19 การใช้พอลิเอมีนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผลกล้วยหอมทอง (Musa sp., AAA group, Gros Michel subgroup, cultivar “Hom Thong”)
Utilization of polyamines to prolong postharvest storage of “Hom Thong” banana fruit (Musa sp., AAA group, Gros Michel subgroup, cultivar “Hom Thong”)
20
Seedling growth and cell viability of plant root tips exposed to the crude methanolic extract of Hapalosiphon
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 115 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand