วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     

วัตถุประสงค์และขอบข่าย

      วารสารพฤกษศาสตร์ไทยตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านพืช สาหร่าย เห็ด รา ไลเคนส์ และหัวขัออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านพฤกษศาสตร์ และเป็นงานวิจัยที่ไม่เคยเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม สำหรับผู้ส่งบทความเข้าตีพิมพ์ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมพฤกษศาสตร์

    right-buttom
     
 

There are 30 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand