วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
   
ผลการค้นหาคำว่า"   " จาก " " พบทั้งสิ้น" 10  " รายการ
 
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย กรณีศึกษาในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Title: Ethnobotanical study in Thailand, and case study in Khun Yuam District Maehongson Province.
ผู้แต่ง: ชูศรี ไตรสนธิ และปริทัศน์ ไตรสนธิ
Author: Chusie Trisonthi & Paritat Trisonthi
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 2-23
ปี: 2552
ฉบับที่: 1
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: -
Title: The genus Gynura (Asteraceae: Senecioneae) in Thailand
ผู้แต่ง: -
Author: ONGKARN VANIJAJIVA
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 25-36
ปี: 2552
ฉบับที่: 1
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: -
Title: Craibiodendron W.W. Sm. in Thailand
ผู้แต่ง: -
Author: SANTI WATTHANA
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 37-41
ปี: 2552
ฉบับที่: 1
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: -
Title: Taxonomic notes on Thai Parnassia L. (Parnassiaceae) and threats to them
ผู้แต่ง: -
Author: PIYAKASET SUKSATHAN
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 43-48
ปี: 2552
ฉบับที่: 1
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: ความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
Title: Preliminary study of family orchidaceae in Nam Nao National Park, Petchabun province.
ผู้แต่ง: วรชาติ โตแก้ว และ ประนอม จันทรโณทัย
Author: Worachat Tokeaw & Pranom Chantaranothai
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 49-59
ปี: 2552
ฉบับที่: 1
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: สีย้อมธรรมชาติจากฝางเพื่อการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
Title: Natural dye for Sappan tree (Caesalpinia Sappan L.) for studying plant cell and tissues
ผู้แต่ง: มานิต คิดอยู่
Author: Manit Kidyoo
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 61-70
ปี: 2552
ฉบับที่: 2
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: การชักนำให้เกิดพอลีพลอยด์ในเนื้อเยื่อกระชายแดง (Boesenbergia rotunda(L) Mansf.(red form)) ในสภาพทดลองโดยโคลชิซิน
Title: Colchicine induced Polyploidy in Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
ผู้แต่ง: นิยมศรี ศรีคุณ มาลี ณ นคร และสุรียา ติตันวิวัฒน์
Author: Niyomsri Srikun, Malee Nanakorn & Sureeya Tantiwiwat
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 71-80
ปี: 2552
ฉบับที่: 2
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: หญ้าเผ่า Panicieae ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
Title: Tribe paniceae in Nam Nao Nationalpark Pethchabun Province
ผู้แต่ง: บุญช่วง บุญสุข และประณอม จันทรโนทัย
Author: Boonchuang Boonsuk & Pranom Chantaranothai
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 81-88
ปี: 2552
ฉบับที่: 2
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: ศึกษาทบทวนพืชวงศ์ย่อย Boraginiodeae วงศ์ Boraginaceae ในประเทศไทย
Title: A revision of Boraginaceae subfamily Boraginoideae in Thailand
ผู้แต่ง: กนกกร เรืองสว่าง และ ประณอม จันทรโนทัย
Author: KANOKORN RUENGSAWANG AND PRANOM CHANTARANOTHAI
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 89-101
ปี: 2552
ฉบับที่: 2
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย เรื่อง: คุณค่าทางเศรษฐกิจของปาล์มน้ำตาล (Arenga pinnata Merr. and A. westerhoutii Griff., วงศ์ Arecaeae) ในประเทศไทย
Title: Economic botany of Sugar palms (Arenga pinnata Merr. and A. westerhoutii Griff., Arecaceae) in Thailand
ผู้แต่ง: รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ และ แอนเดอรส์ เอส บาร์ฟอด
Author: RATCHADA PONGSATTAYAPIPAT AND ANDERS S. BARFOD
ชื่อเล่ม: วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
เลขหน้า: 103-117
ปี: 2552
ฉบับที่: 2
12345678910...
    right-buttom
     
 

There are 57 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand