วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนเอื้องคำผักปราบ (Dendrobium ochreatum Lindl.) ที่เลี้ยงในระบบแช่ชั่วคราว
ชื่อบทความ(Eng): Factors affecting growth and development of in vitro young shoot culture of Dendrobium ochreatum Lindl. in a temporary immersion system
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): อนุพันธ์ กงบังเกิด1,* ธนากร วงษศา2 และ แสงเดือน วรรณชาติ1
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : ANUPAN KONGBANGKERD1,*, THANAKORN WONGSA2 & SANGDUEN WANNACHART1
เลขที่หน้า: 159  ถึง 168
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     จากการศึกษาการเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องคำผักปราบในอาหารเหลวสูตร Vacin & Went(1949) ในระบบแช่ชั่วคราว พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการชักนำให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตดีที่สุดคือ การได้รับความถี่ในการให้อาหาร 4 ครั้งต่อวัน มีระยะเวลาในการให้อาหาร 1 นาทีต่อครั้ง และใช้ปริมาตรของอาหาร500 มิลลิลิตร สำหรับเลี้ยงต้นอ่อนเริ่มต้น 30 ต้น ในขวดเพาะเลี้ยงขนาด 1,000มิลลิลิตร และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องคำผักปราบบนอาหารกึ่งแข็งอาหารเหลวที่เขย่าและไม่เขย่าเลี้ยง และในระบบแช่ชั่วคราวพบว่าต้นอ่อนที่ได้จากการเลี้ยงในระบบแช่ชั่วคราว ให้จำนวนยอดมากที่สุด (3.4±0.2 ยอดต่อชิ้นส่วน) ในขณะที่ต้นอ่อนที่เลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็ง มีดัชนีการเจริญเติบโตสูงที่สุด (1.56) อย่างไรก็ตาม ต้นอ่อนที่เลี้ยงในระบบแช่ชั่วคราวมีอาการฉ่ำน้ำน้อย

     A study of a temporary immersion culture system (TIS) for in vitro young shoot culture of Dendrobium ochreatum Lindl. in liquid Vacin & Went (1949) medium was investigated. The best conditions for shoot regeneration and development was obtained when 30 young seedlings were cultured in 1,000 ml culture vessels with 500 ml medium and an immersion frequency of four times a day feeding duration = 1 min/time). Besides, a comparison of culture methods : semi-solid, liquid and temporary immersion culture systems on growth and development of Dendrobium ochreatum Lindl. seedlings were investigated. The results revealed that the highest shoot number (3.4±0.2 shoots/explant) was achieved using TIS whereas the highest growth index (1.56) was obtained when seedlings were cultured on the semi-solidmedium. However, regenerated shoots cultured in TIS showed less hyperhydration.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 39 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand