วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ผลจากโมทิฟของ OsNUC1 ต่อการเติบโตของ Arabidopsis thaliana L. ที่ดัดแปรพันธุกรรมภายใต้ภาวะเครียดจากความเค็ม
ชื่อบทความ(Eng): Effects of OsNUC1 motif on transgenic Arabidopsis thaliana L. growth under salt stress condition
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): รัฐธิภา ธนารักษ์1,2 ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์2 ธนิกานต์ อุดมชโลทร2 และ ศุภจิตรา ชัชวาลย์2,*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : RATTHIPHA THANARUKSA1,2, SIRIPORN SRIPINYOWANICH2, THANIKARN UDOMCHALOTHORN2 & SUPACHITRA CHADCHAWAN2,*
เลขที่หน้า: 145  ถึง 157
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของบริเวณส่วนปลาย N และส่วนปลาย C ของโปรตีนนิวคลีโอลินในข้าว (OsNUC1) ภายใต้ภาวะเครียดจากความเค็ม บริเวณส่วนปลาย N (N’Os NUC1) ประกอบด้วย bipartite Nuclear localization signal (NLS) และโดเมน acidic/serine-rich ในขณะที่ส่วนปลาย C (C’OsNUC1) ประกอบด้วยโดเมน RRMs (RNA recognition motifs) และ โดเมน GAR (Glycine-Arginine-rich) แต่ละส่วนปลายซึ่งอยู่ในเวคเตอร์ถูกควบคุมด้วยโปรโมเตอร์ ชนิดแสดงออกเมื่อได้รับภาวะเครียดคือโปรโมเตอร์ rd29A แล้วนำเข้าสู่ต้น Arabidopsis โดยวิธี floral dip transformation นำต้นดัดแปรพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายชุดโครงสร้างยีนในแต่ละส่วนปลายและตรวจสอบแล้วว่าเป็น homozygous มาศึกษาการเติบโตภายใต้ภาวะปกติและภาวะเค็ม (NaCl 150 mM) พบว่าต้นกล้า Arabidopsis ดัดแปรพันธุกรรมที่มีชุดโครงสร้างยีนบริเวณส่วนปลาย N ของ OsNUC1 รวมถึงบริเวณส่วนปลาย C ของ OsNUC1 ชะลอการเติบโตภายใต้ภาวะปกติและภาวะเค็ม ทั้งในส่วนของน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของส่วนยอดและส่วนรากจากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าโดเมน acidic/serine-rich รวมถึงโดเมน RRM และโดเมน GAR ภายใต้การควบคุมของโปรโมเตอร์ชนิดแสดงออกเฉพาะ เมื่อได้รับภาวะเครียดมีผลต่อการเติบโตของต้น Arabidopsis คล้ายคลึงกันและไม่มีผลเชิงบวกต่อการเติบโตภายใต้ภาวะเครียดจากความเค็ม

     The main objective of this study was to investigate the role of rice Nucleolin1 (OsNUC1) N-terminal and C-terminal motifs in salt tolerance. The N-terminal OsNUC1 (N’OsNUC1) contains bipartite Nuclear localization signal and acidic/serine-rich domain, while the C-terminus contains RRMs (RNA recognition motifs) and GAR (Glycine-Arginine-rich). The expression vector of each region, regulated by the stress inducible promoter, rd29Awas transferred into Arabidopsis by floral dip transformation. The growth responses of the homozygous transgenic lines containing each construct were determined under normal and salt-stress (150 mM NaCl) conditions. The transgenic seedlings containing the expression cassette of the N-terminal OsNUC1 or the C-terminal OsNUC1 were retarded in growth in normal and salt stress conditions as shown by fresh weight and dry weight of shoot and root. The data showed that both acidic/serine-rich domains and the RRM and GAR domains showed the similar effects on growth of Arabidopsis under stress inducible promoter regulation, and no positive function in salt tolerance was found.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 84 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand