วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทลื้อและคนเมืองในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ(Eng): Ethnobotanical study of the Tai Lue and Kon Muang in Samoeng district, Chiang Mai province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): นัทธี เมืองเย็น* ชูศรี ไตรสนธิ และ อังคณา อินตา
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NATTEE MUANGYEN*, CHUSIE TRISONTHI & ANGKHANA INTA
เลขที่หน้า: 31  ถึง 36
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์จากพืชของชาวไทลื้อในหมู่บ้านแม่สาบ และคนเมืองในหมู่บ้านห้วยคอก ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำรวจพืชระหว่างเดือนมิถุนายน พ.. 2553 ถึง เดือนกันยายน พ.. 2554 ในบริเวณหมู่บ้าน พื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่ารอบหมู่บ้าน สอบถามผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้สูงอายุ และหมอยาสมุนไพรพื้นบ้านเกี่ยวกับชื่อพืชในภาษาท้องถิ่น ประเภทของการใช้ประโยชน์ ส่วนของพืช และวิธีการใช้ประโยชน์เก็บตัวอย่างพืชเพื่อใช้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยอ้างอิงจากเอกสารรูปวิธานและเปรียบเทียบกับตัวอย่างพืชในหอพรรณไม้ จากการสำรวจพบพืชที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมด 293 ชนิด ใน 100 วงศ์ 238 สกุล เป็นพืชในพื้นที่บ้านแม่สาบ 262 ชนิด และในพื้นที่บ้านห้วยคอก 167 ชนิด โดยมีพืชที่พบในทั้งสองหมู่บ้าน 141 ชนิด สามารถแบ่งการใช้ประโยชน์ของพืชออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร 161 ชนิด สมุนไพร 127 ชนิด พืชที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องมือเครื่องใช้27 ชนิด พืชที่ใช้ในพิธีกรรมและความเชื่อ 16 ชนิด พืชเศรษฐกิจ 8 ชนิด และพืชใช้ประโยชน์อื่นๆ 20 ชนิด ตัวอย่างพืชที่น่าจะมีศักยภาพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่น่าสนใจ คือ สุคนธรส (Passiflora quadrangularis L.) และผักอีหลืน (Elsholtzia communis (Collett & Hemsl.) Diels)

     An ethnobotanical study was conducted to investigate the uses of plants by Tai Lue people in Mae Sab village and Kon Muang people in Huay Kok village, Samoeng district, Chiang Mai province.Field surveys were conducted between June 2010 and September 2011 in villages, agriculturalareas and forests around the villages. The key informants (elderly and local herbalists)were interviewed including vernacular name, usage, used parts and how to use. The plant specimens were collected and identified to species based on their morphological characters usingtaxonomic literatures and comparing with the specimens in herbarium. A total of 293plants species belonging to 100 families and 238 genera were recorded in this study. Ofthese, 262, 167 and 141 species were found in Mae Sab village, Huay Kok village, and in both villages. The plants were classified into 6 groups according to their uses, i.e. food (161species.), medicine (127 species), building and utensils (27 species), ceremonial or ritual purposes(16 species), economic plants (8 species), and other purposes (20 species). Interestingpotential income-generating species namely Passiflora quadrangularis L. and Elsholtzia communis (Collett &Hemsl.) Diels were observed.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 33 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand