วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ผลของไซโตไคนินและออกซินต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงขมิ้นขาว (Curcuma mangga Valeton & Zijp.)
ชื่อบทความ(Eng): Effect of Cytokinins and Auxins on Development of Curcuma mangga Valeton & Zijp. Cultured in vitro
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): พันธิตรา กมล อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข* และ อนุพันธ์ กงบังเกิด
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PUNTITRA KAMOL, URASSAYA BOONPRAMUK* & ANUPAN KONGBANGKERD
เลขที่หน้า: 87  ถึง 92
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     จากการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนต้นขมิ้นขาว (Curcuma mangga Valeton & Zijp.) ในสภาพปลอดเชื้อ บนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige & Skoog (MS) (1962) ที่เติมฮอร์โมนในกลุ่มไซโตไคนิน คือ BA, Kinetin (Kn) และ TDZ ความเข้มข้น 0, 1.0, 2.0 และ 5.0 mg/l ตามลำดับ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าชิ้นส่วนที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม Kn ความเข้มข้น 5.0 mg/l สามารถชักนำให้เกิดจำนวนยอดมากที่สุด (2.7 ยอดต่อชิ้นส่วน) และจำนวนรากมากที่สุด (7.3 รากต่อชิ้นส่วน) และการทดลองเพาะเลี้ยงต้นบนอาหาร MS ที่เติม NAA (0, 0.5, 1.0 และ 2.0 mg/l) ร่วมกับ BA (0, 0.5, 1.0, 2.0และ 5.0 mg/l) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าชิ้นส่วนที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมBA ความเข้มข้น 2.0 mg/l เพียงอย่างเดียว สามารถชักนำให้เกิดจำนวนยอดได้สูงสุด(3.6 ยอดต่อชิ้นส่วน) ในขณะที่ชิ้นส่วนที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0.5 mg/l ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 1.0 mg/l สามารถชักนำให้เกิดจำนวนรากได้สูงสุด (8.2 รากต่อชิ้นส่วน) โดยอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมฮอร์โมนสามารถชักนำให้เกิดความยาวยอดและจำนวนใบสูงสุด

      In vitro shoot culture of Curcuma mangga Valeton & Zijp. was conducted on Murashige & Skoog (MS) (1962) semi–solid basal medium supplemented with various concentrations (0, 1.0, 2.0 and 5.0 mg/l) of BA, Kinetin (Kn) and TDZ for eight weeks. The results indicated that the highest number of shoots (2.7 shoots per explant) and roots (7.3 roots per explant) could obtain when cultured on medium with 5.0 mg/l Kn. In vitro morphogenesis of cultured shoots was also performed on MS medium with a combination of NAA (0, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/l) and BA (0, 0.5, 1.0, 2.0 and 5.0 mg/l) for eight weeks. The results showed that the highest shoots number (3.6 shoots per explant) was obtained when cultured on medium with 2.0 mg/l BA only, whereas the highest roots induction number (8.2 roots per explant) were found on medium with 0.5 mg/l NAA and 1.0 mg/l BA. However, the highest shoot length and leave number were found on MS with no hormone.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 90 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand