วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 ความหลากหลายชนิดของไบรโอไฟต์บริเวณป่าสนผสมก่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Species diversity of bryophytes in pine-oak forest, Chiang Dao wildlife sanctuary, Chiang Mai province
2 -
Five new orchid records from Myanmar
3 -
The genus Anaxagorea A. St.-Hil. (Annonaceae) in Thailand
4 -
Species diversity of subfamily Papilionoideae (Leguminosae) in southern Thailand
5 การขยายพันธุ์ต้นลักษณา (Gentiana nudicaulis Kurz subsp. lakshnakarae (Kerr) Halda) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Propagation of Gentiana nudicaulis Kurz subsp. lakshnakarae (Kerr) Halda by tissue culture
6 -
Mallotus kongkandae (Euphorbiaceae), a new record for the 􀃀 ora of Laos
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 67 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand