วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากหลายชนิดของไบรโอไฟต์บริเวณป่าสนผสมก่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ(Eng): Species diversity of bryophytes in pine-oak forest, Chiang Dao wildlife sanctuary, Chiang Mai province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): นิโลบล เสวนากุล1,* ประกาศิต ระวีวรรณ2 ศรัทธา กุนทอง2 และ สหัช จันทนาอรพินท์1
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NILOBON SEVANAKUN1,*, PRAKASIT RAWIWAN2, SATTHA GHUNTHONG2 & SAHUT CHANTANAORRAPINT1
เลขที่หน้า: 1  ถึง 21
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     การสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างไบรโอไฟต์บริเวศป่าสนผสมก่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2562 เก็บรวบรวมตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 262 หมายเลข จัดจำแนกได้ทั้งสิ้น 136 ชนิด 85 สกุล 43 วงศ์ ในจำนวนี้ประกอบด้วยลิเวอร์เวิร์ต 40 ชนิด มอสส์ 88 ชนิด และฮอร์นเวิร์ต 8 ชนิดโดยวงศ์ Lejeuneaceae เป็นวงศ์ที่พบจำนวนชนิดสูงสุดมี 14 ชนิดใน 10 สกุล รองลงมา คือ Frullaniaceae พบ 10 ชนิด ใน 1 สกุล การศึกษานี้พบถิ่นอาศัยย่อยของไบรโอโฟต์ทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่ ก้อนหิน พื้นดิน ขอนไม้ ลำต้น และกิ่งไม้ขนาดเล็ก ไบรโอไฟต์ส่วนใหญ่เจริญบนลำต้นและพื้นดิน โดยพบ 73 ชนิดใหม่ แต่ละถิ่นอาศัย จากการศึกษาพบรูปแบบการเจริญของไบรโอไฟต์ รูปแบบ โดยรูปแบบเทิร์ฟพบมากที่สุด

     Exploration andcollection of bryophytes in pine-oak forest, Chiang Dao wildlife sanctuary, Chiang Mai province was carried out between June 2018 and February 2019. Two hundred and sixty-two specimens were collected and 136 species were identified, belonging to 85 genera and 43 families. Among these 40 species were liverworts, 88 species were mosses, and eight species were hornworts. The most common family was Lejeuneaceae, represented by 14 species from 10 genera, followed by Frullaniaceae with 10 species from one genus.In terms of the microhabitat, five types were found: saxicolous,  terricolous, lignicolous, corticolous, and ramicolous. Most of them are corticolous and terricolous, represented by 73 species ineach microhabitat. Five life forms were found,and the most common type is turf.


download count: 46
     right-buttom
     
 

There are 48 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand