วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 ความสับสนของชื่อวิทยาศาสตร์ในพืชสกุล Argyreia บางชนิด
Confusion of scientific name in some Argyreia species
2 แอเรงคิมา : การพัฒนาของเนื้อเยื่อ รูปแบบ และหน้าที่
Aerenchyma: tissue formation, patterns and its function
3 หญ้าเผ่าพานิซีในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
The Grasses in the Tribe Paniceae (Poaceae) of Thung Salaeng Luang National Park, Phitsanulok Province
4 ความหลากหลายของพรรณพืชมีเมล็ด ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Diversity of seed plants in Plant Genetic Protection Area of RSPG, Rajjaprabha Dam, Surat Thani Province
5 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวม้ง บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
Ethnobotany of Hmong at Ban Pang Chang, Pong Subdistrict, Santisuk District, Nan Province
6 พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Medicinal plants in Ban Hua Thung Community Forest, Chiang Dao Wildlife Sanctuary, Chang Dao District, Chiang Mai Province
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 132 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand