วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): หญ้าเผ่าพานิซีในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อบทความ(Eng): The Grasses in the Tribe Paniceae (Poaceae) of Thung Salaeng Luang National Park, Phitsanulok Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): บุญช่วง บุญสุข และ ประนอม จันทรโณทัย*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : BOONCHUANG BOONSUK & PRANOM CHANTARANOTHAI*
เลขที่หน้า: 139  ถึง 150
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

ศึกษาความหลากหลายของหญ้าเผ่าพานิซี วงศ์หญ้า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก พบจำนวน 4 เผ่าย่อย 14 สกุล 37 ชนิด สกุลที่พบมากที่สุด คือ สกุล Digitaria และ สกุล Panicum พบสกุลละ 7 ชนิด รองลงมา คือ สกุล Paspalum พบจำนวน 4 ชนิด ในการศึกษานี้ได้บันทึกข้อมูลการกระจายพันธุ์และข้อมูลด้านนิเวศวิทยา และสร้างรูปวิธานระบุชนิดของพืชที่ศึกษาพร้อมทั้งบันทึกภาพพืชที่ศึกษา ชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่มากที่สุด ได้แก่  Digitaria violascens, Panicum notatum, Pennisetum polystachion, Sacciolepis indica และ Setaria parviflora หญ้าส่วนใหญ่พบในพื้นที่โล่งของทุ่งหญ้า ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าดิบแล้ง

     Species diversity of the tribe Paniceae (Poaceae) in Thung Salaeng Luang National Park, Phitsanulok province was carried out. Four subtribes, 14 genera and 37 species are enumerated. The largest genera are Digitaria and Panicum, with seven species each. The third one is Paspalum, with four species. Distribution and ecological data are recorded and photographs were taken. A key to species is presented. The most common species viz. Digitaria violascens, Panicum notatum, Pennisetum polystachion, Sacciolepis indica and Setaria parviflora. Most species are found in open area, grassland, deciduous dipterocarp, pine and dry evergreen forests.  

download count:
     right-buttom
     
 

There are 2210 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand