วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากหลายของพรรณพืชมีเมล็ด ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อบทความ(Eng): Diversity of seed plants in Plant Genetic Protection Area of RSPG, Rajjaprabha Dam, Surat Thani Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ประกาศ สว่างโชติ จรัล ลีรติวงศ์* ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล และ สายใจ จรเอียด
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRAKART SAWANGCHOTE, CHARAN LEERATIWONG*, CHOATHIP PURINTAVARAGUL & SAIJAI JORNEAD
เลขที่หน้า: 151  ถึง 175
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชมีเมล็ด ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีพ.. 2553 ผลการศึกษาพบว่าสังคมพืชส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดงดิบแล้ง มีพรรณพืชจำนวน 97 วงศ์ 327 สกุล และ 461 ชนิด โดยพืชวงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) วงศ์เข็ม (Rubiaceae) และวงศ์ถั่ว (Fabaceae) มีจำนวนชนิดพันธุ์มากที่สุด จำนวน 43, 39 และ 32 ชนิดตามลำดับ พรรณพืชที่สำรวจพบจัดเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เนียน (Diospyros fulvopilosa) ดำดง (D. pubicalyx) และ Tarenna valida จัดเป็นชนิดพันธุ์ถูกคุกคาม จำนวน 14 ชนิด เช่น เลื่อมเขา (Canarium littorale) เปล้าเงิน (Croton argyratus) กระดังงาดง (Cyathocalyx sumatrana) ท้าวแสนปม (Diospyros cauliflora) หนังหนาดอกใหญ่ (Enicosanthum membranaceum) และรักนา (Gardenia carinata) เป็นต้น 

     The study of seed plants diversity in Plant Genetic Protection Area of RSPG, Rajjaprabha Dam, Surat Thani Province was conducted in the year 2010. The vegetation types of study area are mainly moist mixed deciduous and dry evergreen forests. Ninety seven familes, 327 genera and 461 species were enumerated. The Euphorbiaceae, Rubiaceae and Fabaceae are the most diverse families with 43, 39 and 32 species, respectively. There are three endemic species mamely, Diospyros fulvopilosa, D. pubicalyx and Tarenna valida and 14 species are threatened plants such as Canarium littorale, Croton argyratus, Cyathocalyx sumatrana, Diospyros cauliflora, Enicosanthum membranaceum and Gardenia carinata.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 2367 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand