วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     

กองบรรณาธิการ

  กองบรรณาธิการเกียรติคุณ
 

ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร
ศ.ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิด
รศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
ดร.วีรชัย  ณ ณคร
ดร.ก่องกานดา  ชยามฤต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิสวนหลวง ร.๙
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช


  หัวหน้ากองบรรณาธิการ
 

ศ.ดร.ประนอม  จันทรโณทัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  กองบรรณาธิการ
 

ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง
รศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
รศ.ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
Prof.Dr. John A.N. Parnell
Prof.Dr. Henrik Balslev
Dr. David A. Simpson
Dr. Hans-Joachim Esser

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
University of Dublin, Ireland
Aarhus University, Denmark
Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom
Botanische Staatssammlung, Munich, Germany


  บรรณาธิการการจัดการ
 

ผศ.ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ
ผศ.ดร.กนกอร  เรืองสว่าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


  บรรณาธิการฝ่ายผลิต
 

ดร.ปรัชชญา  ศรีสง่า
ดร.รัชดา  พงษ์สัตยาพิพัฒน์
ดร.วรนาถ  ธรรมรงค์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

     
    right-buttom
     
 

There are 774 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand