วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): แอเรงคิมา : การพัฒนาของเนื้อเยื่อ รูปแบบ และหน้าที่
ชื่อบทความ(Eng): Aerenchyma: tissue formation, patterns and its function
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ และ อรุโณทัย จำปีทอง*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PREEYARAT SUWANNASOPHON & ARUNOTHAI JAMPEETONG*
เลขที่หน้า: 125  ถึง 138
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     แอเรงคิมาเป็นเนื้อเยื่อที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดช่องอากาศ ในราก ลำต้น หรือใบช่องอากาศขนาดใหญ่นี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแยกตัวออกจากกันของเซลล์พาเรงคิมาแบบ schizogeny โดยเซลล์แยกออกไปอยู่รอบๆ ช่องอากาศ หรือเกิดจากการสลายตัวของเซลล์พาเรงคิมาแบบ lysigeny โดยอาจเป็นลักษณะพันธุกรรม หรือเป็นการปรับตัวของพืชเพื่อตอบสนองต่อสภาพเครียดที่เกิดขึ้น เช่น สภาวะออกซิเจนต่ำ เป็นต้น   ทำให้การหมุนเวียนของอากาศภายในพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพืชสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ทั้งในสภาพแวดล้อมบนบกหรือในน้ำ เนื้อเยื่อแอเรงคิมามี 8 ชนิดตามลักษณะทางกายวิภาค ได้แก่ honeycomb aerenchyma, hollow aerenchyma, wheelshaped aerenchyma, radial lysigenous aerenchyma, tangential lysigenous aerenchyma, schizogenous air canal aerenchyma, leafy aerenchyma และ intercellular air space หรือno aerenchyma และพบว่ามีพืชบางชนิดที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่าง 2 รูปแบบ (mixed aerenchyma หรือ intermediate type)

      Aerenchyma is the tissue which developed to form air space in roots, stems or leaves. Large air space is surrounded by parenchyma cells which separated as schizogeny or broken down as lysigeny. Aerenchyma formation may be either genetically or adaptationally response to stress condition such as hypoxic condition. Presentation of large air space enhances air flow efficiently and environmental resistance in both terrestrial and aquatic plants. Aerenchyma tissues are anatomically separated into eight types as honeycomb aerenchyma, hollow aerenchyma, wheel shaped aerenchyma, radial lysigenous aerenchyma, tangential lysigenous aerenchyma, schizogenous air canal aerenchyma, leafy aerenchyma and intercellular air space or no aerenchyma. Moreover mixed aerenchyma or intermediate type are also found. 

 

download count:
     right-buttom
     
 

There are 2213 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand