วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความสับสนของชื่อวิทยาศาสตร์ในพืชสกุล Argyreia บางชนิด
ชื่อบทความ(Eng): Confusion of scientific name in some Argyreia species
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ปวีณา ไตรเพิ่ม*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PAWEENA TRAIPERM*
เลขที่หน้า: 117  ถึง 124
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     พืชสกุล Argyreia Lour. จัดอยู่ในวงศ์ผักบุ้ง (Convolvulaceae) เป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถาเนื้อแข็ง ส่วนมากดอกมีขนาดใหญ่ กลีบดอกมีสีสันสวยงามจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น ใบระบาด (A. nervosa (Burm.f.) Bojer) เครือพูเงิน (A. mollis (Burm.f.) Choisy) เป็นต้น นอกจากนี้ บางชนิดยังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพร เช่น เถาวัลย์หลง และเครือพูเงิน ในประเทศไทย มีรายงานพบพืชสกุลนี้ประมาณ 35 ชนิด ในจำนวนนี้พืชบางกลุ่มมีความสับสนในการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เช่น เถาวัลยห์ลง หรือเครือเขาหลง ในหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทยระบุชื่อวิทยาศาสตร์เป็น A. splendens (Hornem.) Sweet  แต่เมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาในส่วนของขนที่ใบ รูปทรงดอก รูปร่างและขนาดของกลีบเลี้ยงโดยละเอียด เถาวัลย์หลงอาจหมายถึงพืชมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป ได้แก่ A. mollis, A. laotica Gagnep. หรืออาจเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งในชนิด A. cheliensis เชิงซ้อน (A. cheliensis complex) แท้จริงแล้ว เถาวัลย์หลงหมายถึงพืชชนิดใดกันแน่ จำเป็นต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป

    

     Argyreia Lour. (Convolvulaceae) is a genus of scrambling herbs and woody climbers, often with large showy flowers. Several species in this genus have great potential in horticulture e.g. Bai Rabat (A. nervosa (Burm.f.) Bojer) and Khruea Phu Ngoen (A. mollis (Burm.f.) Choisy). Some species are also widely used as medicinal plants e.g. Thaowan Long and Khruea Phu Ngoen. Approximately 35 species occur in Thailand, some of which still have confused scientific name. For example, Thaowan Long also known as Khruea Khao Long has been reported in Thai Plant Name as A. splendens (Hornem.) Sweet. However, when morphological characteristics of hair on the leaves, corolla shape, sepal shape and size, were studied in details, Thaowan Long can either be A. mollis, A. laotica Gagnep., or any species of A. cheliensis complex. What is the correct scientific name for “Thaowan Long”? This issue must be clarified before further utilizing this plant.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 2268 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand