วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ(Eng): Medicinal plants in Ban Hua Thung Community Forest, Chiang Dao Wildlife Sanctuary, Chang Dao District, Chiang Mai Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): อังคณา อินตา*1 พาณี ศิริสะอาด2 และ วิทยา ปองอมรกุล3
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : ANGKHANA INTA*1, PANEE SIRISA-ARD2 & WITTAYA PONGAMORNKUL3
เลขที่หน้า: 213  ถึง 232
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     การสำรวจพืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.. 2553 โดยสอบถามผู้สูงอายุ และหมอพื้นบ้านเกี่ยวกับชื่อพืชในภาษาท้องถิ่น สรรพคุณ ส่วนของพืชและวิธีใช้ พบพืชสมุนไพรทั้งหมด 113 ชนิด ใน 53 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบจำนวนพืชสมุนไพรมาก ได้แก่  Fabaceae  (13 ชนิด) Zingiberaceae (8 ชนิด) และ Euphorbiaceae (7 ชนิด) ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า รากเป็นส่วนของพืชที่มีการนำมาใช้ประโยชน์เป็นยาสมุนไพรมากที่สุด (29.9%) ส่วนวิธีใช้ยาสมุนไพรที่นิยมมากที่สุด คือ ต้มกับน้ำ (46.3%)

     Surveys of medicinal plants in Ban Hua Thung Community Forest, Chiang Dao Wildlife Sanctuary, Chiang Dao District, Chiang Mai Province were conducted from March to December 2010. Local herbalists and the elders were interviewed about vernacular names, usages, used parts and methods of use. A total of 113 plants species belonging to 53 families were recorded in this study. The common medicinal plant families were Fabaceae (13 species), Zingiberaceae (8 species), and Euphorbiaceae (7 species), respectively. The most widely used part was roots (29.9%). The most widely used preparation method was decoction (46.3%).

download count:
     right-buttom
     
 

There are 2297 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand