วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 ผลของการใช้ใบกระถินเป็นปุ๋ยพืชสดต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสัตว์ ของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ไต้หวันเอ 148 และรุควอน่า
Effect of leucaena green leaf manure on yield and animal nutritive value of Napier grass (Taiwan A 148 and Wruk Wona)
2 การเกิดสปอร์ การเกิดเซลล์สืบพันธุ์ และการเกิดเอ็มบริโอในกล้วยไม้ดินหมูกลิ้ง (Eulophia andamanensis Rchb.f.)
Sporogenesis, Gametogenesis and Embryogenesis of Eulophia andamanensis Rchb.f.
3 สัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุลว่านสี่ทิศ (Hippeastrum) 6 พันธุ์ปลูก
Pollen Morphology of six cultivars of Hippeastrum
4 -
A new synonym of Barringtonia pauciflora King (Lecythidaceae)
5 -
A revision of Boraginaceae subfamily Ehretioideae in Thailand
6 -
The genus Diplycosia Blume (Ericaceae) in Thailand
7 -
The genus Hemarthria R. Br. (Poaceae) in Thailand
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 139 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand