วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2565
ปีที่: 14
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชสกุลตำหยาว (วงศ์กระดังงา) ใน ประเทศไทย
Leaf epidermal anatomy of the genus Alphonsea Hook.f. & Thomson (Annonaceae) in Thailand
2 -
Balanophora subcupularis (Balanophoraceae), a new record from Thailand
3 -
Three new records of Acanthaceae from Laos
4 -
The lichen genus Diploschistes Norman (Graphidaceae) in Thailand
5 -
Notes on the lichen genus Arthothelium A. Massal. (Arthoniaceae) in Thailand
6 ความหลากชนิดของพืชนํ้าในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
Species diversity of aquatic plants in Kwan Phayao, Phayao province
7 -
Numerical taxonomic study of Ardisia subgenus Crispardisia (Primulaceae) in Thailand
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 55 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand