วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Balanophora subcupularis (Balanophoraceae), a new record from Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NITHIT CHAIWERAWATTANA1, CHARUN MAKNOI2 & JIROAT SANGRATTANAPRASERT1,*
เลขที่หน้า: 15  ถึง 19
ปี: 2565
ปีที่: 14
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Balanophora subcupularis Tam is newly discovered in the montane forest from Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok and Nam Nao National Park, Phetchabun. It is characterised by the reddish inflorescences, monoecious plant, 2–3 rows of tiny male florets occurring at the base of inflorescence, actinomorphic floret with (3–)4 perianth lobes and synandria with (3–)4 anthers. A taxonomic description, illustration, photographs and distribution are provided.


download count: 97
     right-buttom
     
 

There are 89 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand