วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Crinum serrulatum Baker (Amaryllidaceae), a new record for Thailand
2 -
Three new records of Castanopsis (Fagaceae) from Laos
3 -
Zingiber collinsii Mood & Theilade (Zingiberaceae), a newly recorded ginger from Laos
4 ความหลากหลายพืชวงศ์ถั่วในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง
Species diversity of family Leguminosae in Ngao Waterfall National Park, Ranong province
5 การขยายพันธุ์ต้นดาดหินไทยโยค (Begonia vagans Craib) พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยในหลอดทดลอง
In vitro propagation of Begonia vagans Craib, a vulnerable plant of Thailand
6 หญ้าเผ่าแอนโดรโพโกนีในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา
The grasses tribe Andropogoneae (Poaceae) in Pa Mae Tam national protected area, Phayao province
7 -
New native and introduced species record of Piper (Piperaceae) in Lao PDR
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 65 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand