วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Begonia lamxayiana Souvann. (Begoniaceae): a new species from Lao PDR
2 -
The vegetation structure of the Songkhla Lake area through the woody plants architectural models
3 หญ้าเผ่าแอนโดรโพโกนีในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
Tribe Andropogoneae (Poaceae) in Thung Salaeng Luang National Park, Phitsanulok Province
4 ความหลากหลายชนิดของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
Species diversity of orchids in Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary
5 กิจกรรมของเอนไซม์ต้านออกซิเดชันและปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในใบอ้อยป่าที่ได้รับความเครียดแล้ง
Antioxidant enzyme activities and hydrogen peroxide content in leaves of wild sugarcane genotypes under drought stress
6 -
Kaempferia simaoensis (Zingiberaceae), a new record for Thailand: evidence from nuclear ITS2 sequence analyses
7 -
Allotetraploid induction of interspecifi c hybrid between Curcuma alismatifolia and C. aurantiaca
8 -
In vitro mutagenesis using gamma irradiation in Kaempferia rotunda L.
9 -
Morphoanatomy and vegetative propagation of the Philippines endemic Leptosolena haenkei C. Presl and Vanoverberghia sepulchrei Merr. (Zingiberaceae) by rhizome cutting using NAA and Kinetin
10 -
Chemotaxonomic study of volatile oils from rhizomes of 9 Zingiber species (Zingiberaceae)
11 -
Phylogenetic relationships of Kaempferia species based on AFLP marker
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 39 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand