วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): หญ้าเผ่าแอนโดรโพโกนีในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อบทความ(Eng): Tribe Andropogoneae (Poaceae) in Thung Salaeng Luang National Park, Phitsanulok Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): บุญช่วง บุญสุข และ ประนอม จันทรโณทัย*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : BOONCHUANG BOONSUK & PRANOM CHANTARANOTHAI*
เลขที่หน้า: 31  ถึง 43
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ศึกษาความหลากหลายของหญ้าเผ่าแอนโดรโพโกนี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.. 2555 ถึง เดือนกันยายนพ.. 2558 ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงบริเวณที่ทำการอุทยานฯ น้ำตกแก่งโสภาทุ่งแสลงหลวง เส้นทางแก่งวังน้ำเย็น และเส้นทางทุ่งนางพญา ซึ่งมีสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้า ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าดิบแล้ง พบหญ้าจำนวน 20 สกุล 32 ชนิด สกุลที่พบมากที่สุด คือ สกุล Hyparrhenia จำนวน 4 ชนิด รองลงมาคือสกุล Bothriochloa และ Themeda จำนวนสกุลละ 3 ชนิด ชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่มากที่สุดได้แก่ Eulalia speciosa, Heteropogon triticeus, HyparrheniadiplandraH.rufa var. siamensis, H. nyassae, Schizachyrium sanguineum, Imperata cylindrica และ Themeda triandra

     Species diversity of the tribe Andropogoneae (Poaceae) in Thung Salaeng Luang National Park was carried out between October 2012 and September 2015. The field works were made in the Head Quarter, Kaeng Sopha waterfall, Thung Salaeng Luang, trails to Kaeng Wang Nam Yen and Thung Nang Phaya where mostly compose of grasslands, dipterocarp, pine and evergreen forests. 20 genera and 32 species are enumerated. Hyparrhenia is the largest genus in species number with four species followed by Bothriochloa and Themeda with three species each. The most common species which are scattered in the areas are Eulalia speciosa, Heteropogon  triticeus, Hyparrhenia diplandraH. rufa var. siamensis, H. nyassae, Schizachyrium sanguineumImperata cylindrica and Themeda triandra.

download count: 2
     right-buttom
     
 

There are 18 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand