วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Peristylus carnosipetalus (Orchidaceae), a new species from northern Thailand
2 -
Taxonomic study of the genus Actinodaphne Nees(Lauraceae) in Thailand
3 -
Morphological and molecular characterization of Fusarium spp., the fungi associated with mulberry root rot disease in north-eastern Thailand
4 -
Regeneration and transformation of Vanda lilacina Teijsm.& Binn.
5 การแสดงออกในระยะแรกของยีน OsNUC1 ในข้าว (Oryza sativa L.) หลังจากได้รับภาวะเครียดทางกายภาพและบทบาทในการทนต่อภาวะเครียดจากโลหะหนัก
The early expression of OsNUC1 in Rice (Oryza sativa L.) after abiotic stresses and its role in heavy metal stress
6 การใช้ 1 เมทิลไซโคลโพรพีนยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยไม้สกุลมอคคารา
Use of 1-Methylcyclopropene to prolong postharvest longevity of Mokara
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 137 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand