วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การใช้ 1 เมทิลไซโคลโพรพีนยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยไม้สกุลมอคคารา
ชื่อบทความ(Eng): Use of 1-Methylcyclopropene to prolong postharvest longevity of Mokara
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): พนัสดา ทับบรจง, กุลนาถ อบสุวรรณ. กนกวรรณ เสรีภาพ,
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PANUSDA TUBBUNJONG1, KULLANART OBSUWAN2 AND KANOGWAN SERAYPHEAP3*
เลขที่หน้า: 65  ถึง 72
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:          กล้วยไม้เป็นไม้ดอกที่มีความสวยงาม มีสีสันหลากหลาย และมีอายุการปักแจกันที่ยาวนาน จึงเป็นทุนนิยมของผู้บริโภคในตลาดโลก อย่างไรก็ตามการส่งออกกล้วยไม้ ยังประสบปัญหาการเหี่ยวและการหลุดร่วงของฐอกกอนเวลาอันควรเนื่องจากการตอบสนองต่อเอทิลีนในบรรยากาศ ทาให้อายุการปักแจกันลฐน้อยลง ดังนั้นจึงทาการทดลองเปรียบเทียบการใช้ 1 เมทิลไซโคลโพรพีนความเข้มข้นต่างๆ ในการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยไม้สกุลมอคค่า ผลการทตลอง พบว่า การใช้ 1 เมทิลไซโดลโพรพึนทึ่ความเข้มข้นต่าง คือ 100 250 แลั้ 500 ppb รมช่อดอกสามารถชักนำให้ชอดอกมีอายุการปักแจกันนานขื้นและมีความแตกตางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยการรมที่ความเข้มข้น 250 ppb สามารถยืดอายุการหลุดร่วงของดอกได้ดีที่สุด นอกจากนี้การทดลองแช่ในสารละลายเอทิฟอนทความเข้มข้น 500 ppm หลังการรมด้วย1-เมทิลไซโคลโพรพีน ที่ความเข้มข้น 250 ppb สามารถยืดอายุการปักแจกันของช่อดอกกลัวยไม้ไดันานที่สุดเช่นกัน

          Orchid is of commercial importance and popular in the global market for its attractive inflorescence and long vase-life. However, there are still problems with cut flowers quality in respond to ethylene exposure which leading to premature wilting or abscission of flower parts or whole buds. This research studied the use of 1- methylcyclopropene to prolong postharvest longevity of Mokara by comparing different concentrations of 1-MCP treatment including 100, 250 and 500 ppb prior to storage. The results indicated that the inflorescences fumigated with all 1-MCP treatments significantly prolong the shelf life and the treatment with 250 ppb 1-MCP could delay the abscission of florets. Moreover, 250 ppb of 1-MCP treatment following by dipping in 500 ppm ethephon can significantly delay the florets abscission of Mokara.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 124 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand