วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ศึกษาทบทวนพืชวงศ์ย่อย Boraginiodeae วงศ์ Boraginaceae ในประเทศไทย
ชื่อบทความ(Eng): A revision of Boraginaceae subfamily Boraginoideae in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): กนกกร เรืองสว่าง และ ประณอม จันทรโนทัย
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : KANOKORN RUENGSAWANG AND PRANOM CHANTARANOTHAI
เลขที่หน้า: 89  ถึง 101
ปี: 2552
ปีที่: 1
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ: A taxonomic revision of Boraginaceae subfamily Boraginoideae in Thailand is presented. Four genera and seven species are recognized: three species in Cynoglossum, two in Trichodesma and one each in Maharanga and Onosma. Keys to the genera and species together with descriptions and distributional information of each species are provided. ศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชวงศ์ย่อย Baragin oideae วงศ์ Baraginaceae ในประเทสไทยจำนวน 4 สกุล 7 ชนิด ได้แก่สกุล Cynoglossum 3 ชนิด สกุล Trichodesma 2 ชนิด สกุล Maharanga และ Onosma สกุลละ 1 ชนิด สร้างรูปวิธานจำแนกสกุล และชนิด บรรยายพืชอย่างละเอียด และข้อมูลการกระจายพันธุ์
     right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand