วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 ความหลากชนิดของพรรณพืช เห็ด และการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน บ้านโพนทอง จังหวัดมหาสารคาม
Diversity of seed plants and mushrooms, and utilization in Phon Thong community forest, Maha Sarakham province
2 พืชวงศ์ขิงในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
Zingiberaceae in Phu Phra Bat historical park, Ban Phue district, Udon Thani province
3 ผลของความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของหญ้าสะกาดน้ำเค็ม (Paspalum vaginatum Swartz) ในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้าง
Salt affected on anatomical changes of sea-shore paspalum (Paspalum vaginatum Swartz) in abandoned shrimp ponds
4 กายวิภาคศาสตร์การเจริญของสปอร์และเอ็มบริโอในมังคุด (Garcinia mangostana L.)
Developmental anatomy of sporogenesis and embryogenesis in mangosteen (Garcinia mangostana L.)
5
The correlation of the selected environmental factors and the plant communities along the fast-fl owing streams in Peninsular Thailand
6
A synopsis of tribe Abutileae from Vietnam
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 31 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand