วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): พืชวงศ์ขิงในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อบทความ(Eng): Zingiberaceae in Phu Phra Bat historical park, Ban Phue district, Udon Thani province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): สุรพล แสนสุข1,* ปิยะพร แสนสุข2 และ ธารา สังข์ทอง3
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SURAPON SAENSOUK1,*, PIYAPORN SAENSOUK2 & THARA SUNG-TONG3
เลขที่หน้า: 99  ถึง 105
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     การศึกษาพืชวงศ์ขิงในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พบจำนวน 3 เผ่า 7 สกุล และ 18 แทกซา ในจำนวนนี้มีหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อการนำมาใช้ประโยชน์  โดยนำมาประกอบเป็นอาหาร เครื่องเทศ ยาสมุนไพรน้ำหอม และเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เช่น Alpinia galanga, A. siamensis, Boesenbergia rotunda, Curcuma angustifolia และ C. singularis ในการศึกษาครั้งนี้ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพื้นเมืองช่วงเวลาการออกดอก และข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา รวมทั้งได้สร้างรูปวิธานระดับชนิด

     Three tribes containing, seven genera and 18 taxa, of the ginger family are found in Phu Phra Bat Historical Park, Ban Phue district, Udon Thani province. They can be used as food, spice, medicine, perfume and ornamental plants such as Alpinia galanga, A. siamensisBoesenbergia rotunda, Curcuma angustifolia and C.singularis. The vernacular names, phenology and ecological information and a key to species are provided.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 97 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand