วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2554
ปีที่: 3
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 DNA barcodes ของพืช: หลักการพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ และข้อจำกัด
DNA barcodes of plants: basic concept, application and limitation
2 การถ่ายยีน chitinase เข้าสู่อ้อย (Saccharum officinarum L.) พันธุ์ Phil 66-07 โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens
Agrobacterium-mediated transformation of chitinase gene into sugarcane (Saccharum officinarum L. ) cv. Phil 66-07
3 ผลของแคดเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์ต่อการเติบโตของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) และบัวสาหร่าย (Cabomba caroliniana A. Gray)
Effects of cadmium from synthetic wastewater on growth of Egeria densa Planch. and Cabomba caroliniana A. Gray
4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของพืชน้ำบริเวณลำน้ำหลังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Succession of aquatic plants in the canal connected to Mae Ngad Somboon Chol dam, Mae Tang district, Chiang Mai province
5 ความหลากหลายของพืชมีเมล็ดในป่าชายน้ำตามแนวคลองศก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The diversity of seed plants in the riparian forest along the Sok Canal, Surat Thani province
6 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของใบ และสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุลฝาด (Lumnitzera Willd., Combretaceae) ในประเทศไทย
Contribution to morphology, leaf anatomy and pollen morphology of Lumnitzera Willd. (Combretaceae) in Thailand
7 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวอาข่า หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และหมู่บ้านใหม่พัฒนา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Ethnobotany of Akha in Huay Yuak Pa So village, Mae Fah Luang district and Ban Mai Patthana village, Mae Suai district, Chiang Rai province
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 140 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand