วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของใบ และสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุลฝาด (Lumnitzera Willd., Combretaceae) ในประเทศไทย
ชื่อบทความ(Eng): Contribution to morphology, leaf anatomy and pollen morphology of Lumnitzera Willd. (Combretaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): พันธ์ทิวา กระจาย และ พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PUNTIWA KRACHAI & PIMWADEE PORNPONGRUNGRUENG
เลขที่หน้า: 79  ถึง 92
ปี: 2554
ปีที่: 3
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         ประเทศไทยมีพืชสกุล Lumnitzera Willd. วงศ์หูกวาง (Combretaceae) จำนวน 2 ชนิดคือ L. littorea และ L. racemosa เมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของใบ และสัณฐานวิทยาเรณู เพื่อใช้ในการระบุชนิดพืช พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเรณู สามารถนำมาใช้ในการระบุชนิดพืชที่ศึกษาได้ ซึ่งลักษณะที่นำมาใช้ในการระบุได้แก่ ตำแหน่งที่พบช่อดอก การมีหรือไม่มีต่อมที่ขอบใบประดับและแฉกกลีบเลี้ยง สีของกลีบดอก การเรียงตัวของเกสรเพศผู้ ตำแหน่งของเกสรเพศเมีย และลวดลายที่ผิวเรณู ส่วนลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ในการระบุพืชทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ รูปร่างของเซลล์พาเรงคิมาที่อยู่ระหว่างชั้นแพลิเซด
        Two species of Lumnitzera Willd. (Combretaceae) are recorded in Thailand viz. L. littorea and L. racemosa. The morphology, leaf anatomy and pollen morphology were examined. The results indicated that morphological and pollen morphological characters were considered to be taxonomic characters for species delimitation. The diagnostic characters are position of inflorescence, the presence or absence of glands at the margin of bracts and sepal segments, petals colour, stamens arrangement, style position and pollen exine sculpturing. For leaf anatomical study, shape of parenchyma cells between palisades is a useful character for species identification.
download count:
 



    right-buttom
     
 

There are 69 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand