วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Growth response of a mixed culture of Spirulina platensis TISTR 8217 and Chroococcus minor TISTR 8574 to a mixture of naphthalene and anthracene
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : Rungtawan Boonduang & Sumontip Bunnag*
เลขที่หน้า: 353  ถึง 360
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     This study was carried out to evaluate growth response of a mixed culture of Spirulina platensis TISTR 8217 and Chroococcus minor TISTR 8574 to a mixture of naphthalene (NAP) and anthracene (ANT). Batch experiments were performed for 7 d in BG-11 medium amended with NAP and ANT (0–75 mg/L) at 28˚C under 12-h photoperiod of 3,000 lx. The cyanobacteria could grow with a mixture of 5 mg/L NAP and 5 mg/L ANT, showing a minor decrease in their biomass, chlorophyll-a and total protein content as compared to the controls. Meanwhile, cyanobacterial growth considerably decreased as NAP and ANT became more concentrated. Initial medium pH was also observed to affect cyanobacterial growth. The cyanobacteria grew well at pH 7.4 but appeared to show a reduction in growth as concentrations of NAP and ANT mixtures were above 5 mg/L, suggesting that NAP and ANT had high-dose inhibition (above 5 mg/L) on cyanobacterial growth. Moreover, NAP and ANT at concentrations above 25 mg/L caused high oxidative stress levels to the cyanobacteria.

download count: 1
     right-buttom
     
 

There are 45 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand