วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ(Eng): Ethnobotanical study in Ko Hong Hill, Songkhla Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): หทัยรัตน์ อุเส1, * จรัล ลีรติวงศ์1 เกศริน มณีนูน2 และ ประกาศ สว่างโชติ1
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : Hathairatn Use1, *, Charan Leeratiwong1, Katesarin Maneenoon2 & Prakart Sawangch ote1
เลขที่หน้า: 157  ถึง 180
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขาคอหงส์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.. 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.. 2558 เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เขาคอหงส์โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ เก็บตัวอย่างพืชเพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงพร้อมบันทึกภาพพบพืชที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 159 ชนิด 141 สกุล และ 64 วงศ์ ประกอบด้วยพืชกลุ่มเฟิร์น 4 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 ชนิด พืชใบเลี้ยงคู่ 121 ชนิด และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 33 ชนิด โดยพบพืชวงศ์ถั่ว (Fabaceae) วงศ์เข็ม (Rubiaceae) และวงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) มากที่สุด จำนวน 11 ชนิด 9 ชนิด และ 8 ชนิด ตามลำดับ สามารถจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ได้ 5 ประเภท คือ พืชสมุนไพร 96 ชนิด รองลงมาเป็นพืชอาหาร 51 ชนิด พืชที่ใช้ก่อสร้างและทำเครื่องมือเครื่องใช้ 42 ชนิด พืชที่ใช้เป็นไม้ประดับ 13 ชนิด และพืชที่ใช้ในพิธีกรรมและความเชื่อ 3 ชนิด จากการศึกษาครั้งนี้มีพืชที่ยังไม่เคยพบว่ามีรายงานการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคใต้มาก่อน คือ ลิ้นกระบือ (Galeariafulva) นูดต้น (Prunus grisea) รังบวบ (Metadina trichotoma) สุ่มต้น (Pittosporum ferrugineum) และตับเต่า (Pericampylus glaucus)

     An ethnobotanical study in Ko Hong Hill, Hat Yai district, Songkhla province was provided from October 2013 to May 2015. The plant utilizations were studied based on interviews with the villagers. Voucher specimens and photography were taken. One hundred and fifty-nine species, 141 genera and 64 families are utilized,including 4 species of Pteridophytes, 1 species of Gymnosperm, 121 species of Dicotyledons and 33 speciesof Monocotyledons. The Fabaceae, Rubiaceae and Euphorbiaceae are the mostdiverse families with 11, 9 and 8 species, respectively. The utilizations are divided into 5 categories; medicinal plants (96 species) ,food plants (51 species), plants for constructing and materials (42 species), ornamental plants (13 species), and plants for ceremonial or ritual purposes (3 species). Galeariafulva, Prunus grisea, Metadina trichotoma, Pittosporum ferrugineum and Pericampylus glaucus were new reported for utilization in Southern Thailand.

download count: 65
     right-buttom
     
 

There are 105 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand