วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2562
ปีที่: 11
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Polygala perdurans Pendry (Polygalaceae), a new record for Thailand
2 -
Two new species records of Spatholobus Hassk. (Leguminosae- Papilionoideae) for Thailand
3 -
Sacciolepis chantaranothainiana (Poaceae): a new species from Thailand
4 -
Notes on identity of Castanopsis megaphylla Hu (Fagaceae), and its new record for the fl ora of Vietnam
5 -
Wood anatomical study of Thai traditional Chan Khao crude drug
6 -
Effects of putrescine treatment on cell wall-degrading enzymes of ‘Nam Dok Mai No.4’ mango fruit during storage
7 ผลของความเข้มข้นของไนเทรตและฟอสฟอรัสต่อการเติบโต การดูดซับไนเทรต และการสะสมธาตุอาหาร ในเนื้อเยื่อของจอกหูหนู (Salvinia cucullata Roxb. ex Bory) และแหนแดง (Azolla pinnata R. Br.)
Interactive effects of nitrate and phosphorus concentrations on growth, NO3 - uptake and minerals accumulation of Salvinia cucullata Roxb. ex Bory and Azolla pinnata R. Br.
8 -
Effect of 6-Benzyladenine and culture conditions on shoot multiplication and microrhizome induction in Zingiber ottensii Valeton in vitro
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 1017 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand