วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Vaccinium lamellatum P. F. Stevens (Ericaceae), a new addition to Flora of Myanmar
2
Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman, a new distribution record for Lao PDR
3 ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
Diversity of pteridophytes in Phu Kradueng National Park, Loei province
4 ความหลากหลายของพืชวงศ์กก (Cyperaceae) และวงศ์หญ้า (Poaceae) ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
Diversity of sedges (Cyperaceae) and grasses (Poaceae) in Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima province
5 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุลสบู่ดำ (Jatropha L.) วงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) ในประเทศไทย
Comparative anatomy of the genus Jatropha L. (Euphorbiaceae) in Thailand
6 -
Growth, morphology, N uptake and mineral allocation of Pennisetum "Pakchong 1" in response to different NO3-:NH 4+ ratios
7 -
Accumulation of inorganic pollutants and photosynthetic responses of transplanted lichens at distances away from an industrial complex
8 -
Ethnobotany of medicinal plants used by Karen, Tak province in Thailand
9 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง บ้านขุนตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Ethnobotany of Karen in the Royal Project Extended Area Khun Tuen Noi village, Omkoi district, Chiang Mai province
10 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านห้วยน้ำหนัก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
Ethnobotany of the Karen at Huay Nam Nak village, Tanaosri subdistrict, Suanphueng district, Ratchaburi province
11 คุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้าภายใต้รูปแบบการปลูกแบบต่างๆ ของชาวเขา ชาติพันธุ์อาข่า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Quality of arabica coffee beans planted under different planting patterns by Akha tribe, Wawee sub-district, Mae Suai district, Chiang Rai province
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 711 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand