วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 ทบทวนพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรรักษาไข้มาลาเรีย ในประเทศไทย
Ethnobotanical review of medicinal plants used to treat malarial fever in Thailand
2 กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ส้ม (Rutaceae) บางชนิดในประเทศไทย
Leaf epidermal anatomy of some species of the family Rutaceae from Thailand
3 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์กระดังงา (Annonaceae) บางชนิดในประเทศไทย
Comparative leaf epidermal anatomy of some species of the family Annonaceae from Thailand
4 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบผิวใบและภาคตัดขวางลำต้นใต้ดินหญ้าทะเล 5 ชนิด ที่พบตามชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
Comparative anatomy of leaf-surface and rhizome cross-section in five seagrass species from Andaman sea coast of Thailand
5 -
A key to the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand with descriptions of 10 new taxa
6 -
A corrected and expanded checklist of Convolvulaceae from Lao PDR
7 -
Two new records of rubiaceous species from Laos
8 -
Payena asiatica, a new name for P. lanceolata Ridl. (Sapotaceae)
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 891 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand