วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพุทธรักษาวิเคราะห์โดยเครื่องหมายอาร์เอพีดี
ชื่อบทความ(Eng): Genetic diversity of canna lilies (Canna L.) analyzed by RAPD markers
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): โองการ วณิชาชีวะ
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : ONGKARN VANIJAJIVA
เลขที่หน้า: 47  ถึง 57
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในสกุลพุทธรักษาจำนวน 15 ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี     คัดเลือกไพรเมอร์แบบสุ่มขนาด 10 นิวคลีโอไทด์จำนวน      9 ไพรเมอร์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ OPAM-01, OPAM-03, OPAM-12, OPB-01, OPB-14, OPC-01, OPC-05, OPK-05 และ OPZ-03 จากไพรเมอร์ที่ทำการทดสอบให้แถบดีเอ็นเอชัดเจนทั้งหมด 102 แถบ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 100 ถึง 3,000 คู่เบส เป็นแถบดีเอ็นเอที่มีแตกต่าง (polymorphic band) จำนวน 40 แถบ (39.21%) วิเคราะห์ค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธีของ Nei & Li (1979) มีค่าระหว่าง 0.316-0.968 และเมื่อสร้างเดนโดรแกรมโดยวิธี UPGMA ด้วยโปรแกรม SPSS (version 18) สามารถแบ่งกลุ่มพุทธรักษาทั้ง 15 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้เป็น 2 กลุ่ม

          Genetic diversity among 15 accessions of the genus Canna was investigated using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) technique. Nine decamer RAPD primers (OPAM-01, OPAM-03, OPAM-12, OPB-01, OPB-14, OPC-01, OPC-05, OPK-05, and OPZ-03) were chosen in this study. A total of 102 DNA fragments, varying from 100-3000 bp, were amplified, of which 40 (39.21%) were polymorphic. The value of Nei & Li (1979) similarity coefficient ranged from 0.316 to 0.968. A dendrogram constructed by UPGMA clustering method using the SPSS program (version 18) revealed two major clusters of 15 Canna samples in this study.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 127 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand