วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): พืชในสภาวะเครียดเกลือ
ชื่อบทความ(Eng): Plant Salt Stress
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): สุมาลี ชูกำแพง
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SUMALEE CHOOKHAMPAENG
เลขที่หน้า: 15  ถึง 24
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        ดินเค็มเป็นดินที่มีปริมาณเกลือสูงเกินไป ดินเค็มเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อพืชก่อให้เกิดปัญหาทางการเกษตร ซึ่งนับวันปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น พืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็มจะเกิดสภาวะเครียดเกลือ 3 อย่าง คือ 1) ความเครียดออสโมติก อันเนื่องมาจากเกลือในดินทำให้ค่าชลศักย์ของดินต่ำลงกว่าปกติ ทำให้พืชดูดน้ำได้ยากขึ้น 2) ความเครียดจากการสะสมไอออนที่เป็นพิษ และ 3) ความเครียดที่เกิดจากการสร้างและสะสมสารอนุมูลอิสระ ดังนั้นเมื่อพืชได้รับเกลือ พืชจึงมีกลไกเพื่อที่จะปกป้องให้เซลล์ได้รับอันตรายจากสภาวะเครียดเกลือน้อยที่สุด เช่น มีการขับเกลือ Na+ ออกจากไซโทพลาสซึมของเซลล์ไปเก็บไว้ในแวคิวโอลเพื่อรักษาสมดุลไอออน หรือสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น หรือสร้างสาร compatible solute สะสมในเซลล์เพื่อรักษาสมดุลของในสภาวะเครียดเกลือได้

     Salinity is a kind of soil including too much salt. It is a major factor affecting plant which leads to agricultural problem around the world. In the present, the problem is increasing its seriousness. The crops grown in salinity would obtain three types of plant salt stress as: 1) Osmotic stress caused by salt in the soil which would make the water potential to be decreased in lower level than normal. Consequently, the plant would have more difficulty in sucking the water, 2) Stress from accumulation of toxic ion, and 3) Stress caused by  construction and accumulation of anti-oxidants against the free radical substance. Therefore, when the plant received salt, it would have mechanism in preventing the cell from receiving danger from stress condition in the lowest level, for instance, the Na+ salt would be dismissed from cytoplasm to be stored in vacuole for keeping the ion balance, or  constructing more free radical substance or compatible solute substance, to be accumulated in the cell for keeping the water balance. The study of plant mechanism in salt stress would be guidelines for conducting research study in developing the plant species to be endure with Salt Stress situation. As a result, both of quantity, and quality of product would be increased especially in major economic plants of global people.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 124 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand