วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ชื่อบทความ(Eng): Diversity of Orchids in Thung Salaeng Luang National Park
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): อ้อพร เผือกคล้าย, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และ สมราน สุดดี
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : ORPORN PHUEAKKHLAI1, CHATCHAI NGERNSAENGSARUAY1, * & SOMRAN SUDDEE2 1
เลขที่หน้า: 147  ถึง 161
ปี: 2554
ปีที่: 3
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         ศึกษาความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2550 สำรวจและเก็บตัวอย่างในภาคสนาม 6 เส้นทางสำรวจ ครอบคลุมสังคมพืช 5 ชนิด ได้แก่ ทุ่งหญ้า ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งผสมไม้สน และป่าดิบเขาต่ำ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-950 เมตร พบ 3 วงศ์ย่อย 43 สกุล 79 ชนิด วงศ์ย่อยที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดคือ Epidendroideae 70 ชนิด รองลงมาคือ Orchidoideae 8 ชนิด และ Apostasioideae 1 ชนิด สกุลที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดคือ Dendrobium 16 ชนิด พบกล้วยไม้ที่จัดอยู่ในสถานภาพพืชหายาก 3 ชนิด ได้แก่ เอื้องน้ำต้น (Calanthe cardioglossa Schltr.) นางอั้ว (Pecteilis susannae (L.) Raf.) และ เอื้องผีเสื้อทอง (Pennilabium struthio Carr)
        Study on diversity of orchids in Thung Salaeng Luang National Park was conducted from January to December 2007. Field surveys and specimen collections were made along
six routes representing five vegetation types at 500-950 m.s.l. of savanna, deciduous dipterocarp forest, dry evergreen forest, pine-deciduous dipterocarp forest and lower montane rain forest.
Seventy-nine species with 43 genera and three subfamilies were identified. Subfamilies Epidendroideae, Orchidoideae and Apostasioideae are found 70, eight and one species,
respectively. Dendrobium is the most common genus with 16 species. Three species are
download count:
     right-buttom
     
 

There are 49 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand