วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): พืชเผ่า Phaseoleae (Bronn) DC.(วงศ์ถั่ว) ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อบทความ(Eng): The tribe Phaseoleae (Bronn) DC. (Leguminosae) in Nam Nao National Park, Phetchabun Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): สไว มัฐผาและประนอม จันทรโณทัย
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SAWAI MATTAPHA1, * & PRANOM CHANTARANOTHAI2
เลขที่หน้า: 125  ถึง 135
ปี: 2554
ปีที่: 3
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         สำรวจและเก็บตัวอย่างพืชในเผ่า Phaseoleae (วงศ์ถั่ว) ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552 จากการศึกษาพบพืชจำนวน 19 สกุล 36 ชนิด ในจำนวนนี้ไม่สามารถระบุได้ 2 ชนิด ในสกุล Flemingia และ 1 ชนิด ในสกุล Vigna พร้อมถ่ายภาพบรรยายลักษณะพืช และสร้างรูปวิธานระบุชนิด
        The tribe Phaseoleae, family Leguminosae in Nam Nao National Park, Phetchabun province was investigated and collected between the years 2008 and 2009. Nineteen genera
with 36 species are found, of which two species in the genus Flemingia and one in Vigna could not be identified to species. Photographs, descriptions and key to the species are provided.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 38 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand