วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณริมน้ำและการสะสมคาร์บอนบริเวณฝายชะลอน้ำ บ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ชื่อบทความ(Eng): Relation between riparian vegetation and carbon sequestration at Check Dam areas, Ban Tha Papao, Mae Tha district, Lamphun province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): จีราภรณ์ ศิรินันท์1 ชิตชล ผลารักษ์2 ปรัชญา ศรีสง่า3 และ ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์2,*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : JEERAPORN SIRINUN1, CHITCHOL PHALARAKSH2, PRACHAYA SRISANGA3 & PRASIT WANGPAKAPATTANAWONG2,*
เลขที่หน้า: 257  ถึง 274
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายและประเมินศักยภาพการสะสมคาร์บอนของพืชพรรณริมน้ำซึ่งติดกับบริเวณที่สร้างฝายชะลอน้ำ โดยการวางแปลงศึกษาขนาด 20 x 50 ตารางเมตร ขนานกับลำธาร บริเวณที่มีฝายชะลอน้ำวางแปลงทั้งหมด 8 แปลง และบริเวณที่ไม่มีฝายชะลอน้ำวางแปลงทั้งหมด 5 แปลง ผลการศึกษาพบว่าบริเวณที่มีฝายชะลอน้ำพบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 445 ตน้ 83 ชนิด ในจำนวนนี้สามารถระบุชนิดได  69 ชนิด จัดอยูใ่ น 34 วงศ ์ ติ้วแดง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) มีค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) มากที่สุด คือ ร้อยละ 8.06 ของพันธุ์ไม้ทุกชนิดรวมกัน ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ของ Shannon-Wiener เท่ากับ 3.83 และค่าการสะสมของคาร์บอน เท่ากับ 498.1 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ ส่วนบริเวณที่ไม่มีฝายชะลอน้ำพบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 287 ต้น 50 ชนิด ในจำนวนนี้สามารถระบุชนิดได้ 40 ชนิด จัดอยู่ใน 22 วงศ์ตะแบกเลือด (Terminalia mucronata Craib & Hutch.) มีค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) มากที่สุด คือรอ้ ยละ 10.29 ของพันธุไ์ มทุ้กชนิดรวมกัน คา่ ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไ์ มข้ อง Shannon-Wiener เท่ากับ 3.27 และค่าการสะสมของคาร์บอน เท่ากับ 445.5 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ ต้นไม้ขนาดเล็ก(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกเท่ากับ 10-50 เซนติเมตร) ที่พบบริเวณที่มีฝายชะลอน้ำและบริเวณที่ไม่มีฝายชะลอน้ำ มีประมาณ 64% และ 63% ตามลำดับ ซึ่งในอนาคตหากไม่มีการตัดต้นไม้เหล่านี้จะทำให้สะสมคาร์บอนได้มากยิ่งขึ้น
        The study was conducted to determine tree diversity and estimate carbon-sequestrationpotential of riparian vegetation adjacent to check dam areas. Eight and five sampling plots of 20 x 50 m2 each were laid in check dam and non-check-dam areas, respectively. In the check-dam areas, there were 445 individuals of 83 tree species, of which 69 species in 34 families could be identified. Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume had the highest Importance Value Index (IVI) representing 8.06 % of the total. Shannon-Wiener diversity index was 3.83.
The carbon-sequestration potential was estimated to be 498.1 tonne C/ha. In the non-check-dam areas, there were 287 individuals of 50 tree species, of which 40 species in 22 families could be identified. Terminalia mucronata Craib & Hutch. had the highest Importance Value Index (IVI) representing 10.29 %. The Shannon-Wiener index was 3.27. The carbon-sequestration potential was estimated to be 445.5 tonne C/ha. Approximately, 64% and 63% of the trees in the check-dam and non-check-dam areas, respectively, were small in size (10-50 cm in DBH). These trees, if left uncut, will sequester more carbon in the future.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 42 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand