วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Wendlandia pendula (Rubiaceae), a new record for the Flora of Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRATEEP PANYADEE
เลขที่หน้า: 43  ถึง 46
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Wendlandia pendula is newly recorded for Thailand. Description and photographs of W. pendula, and key to the species of genus Wendlandia in Thailand are provided.


download count: 43
     right-buttom
     
 

There are 71 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand