วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากชนิดของพืชดอกในป่าชายน้ำบริเวณลำห้วยหญ้าเครือ และห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อบทความ(Eng): Flowering plant diversity in riparian forest in Yaakrue and Promlaeng streams, Nam Nao National Park, Phetchabun Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง* ณัฐวุฒิ ไตรยุทธชัย และ ธีระวัฒน์ ศรีสุข
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PIMWADEE PORNPONGRUNGRUENG*, NATTHAWUT TRIYUTTHACHAI & TEERAWAT SRISUK
เลขที่หน้า: 97  ถึง 110
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ศึกษาความหลากชนิดของพืชดอกในป่าชายน้ำบริเวณลำห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งสองฝั่งของลำห้วย ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.. 2557 บันทึกข้อมูลภาคสนาม นิเวศวิทยา ระบุชื่อพื้นเมือง จัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งเพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิง ระบุชนิดจากการศึกษาพบพรรณไม้รวมทั้งสิ้น 43 วงศ์ 99 สกุล 113 ชนิด โดยบริเวณห้วยหญ้าเครือจำนวน 35 วงศ์ 70 สกุล 73 ชนิด แบ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ 25 วงศ์ 50 สกุล 53 ชนิดและพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 10 วงศ์ 20 สกุล 20 ชนิด ส่วนบริเวณห้วยพรมแล้งพบพรรณไม้จำนวน 29 วงศ์ 64 สกุล 71 ชนิด เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ 21 วงศ์ 41 สกุล 48 ชนิด และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 8 วงศ์ 23 สกุล 23 ชนิด พืชกลุ่มใบเลี้ยงคู่ที่มีความหลากชนิดมากที่สุดในทั้ง 2 ลำห้วย ได้แก่ พืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceae) วงศ์เข็ม (Rubiaceae) และวงศ์ถั่ว (Leguminosae) ในขณะที่พืชวงศ์หญ้า (Poaceae) เป็นกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่พบมากที่สุดในทั้ง 2 ลำห้วย

      The flowering plant diversity in riparian forest in Yaakrue and Promlaeng Streams, Nam Nao National Park, Phetchabun Province were studied between May 2012 and January 2014. Field survey and plant collections in the natural trails along the stream banks were made. Field and ecological data and vernacular name were recorded. The voucher specimens were prepared and identified. Totally, 43 families, 99 genera 113 species were found. There were 35 families, 70 genera and 73 species in riparian forest along Yaakrue stream, including 25 families, 50 genera and 53 species of dicotyledons and 10 families, 20 genera and 20 species of monocotyledons. While, 29 families, 64 genera and 71 species were recorded from Promlaeng stream,including 21 families, 41 genera and 48 species of dicotyledons and 8 families,23 genera and 23 species of monocotyledons. The most frequent family of dicotyledons found in riparian forest of both streams were Asteraceae, Rubiaceae and Leguminosae. Whereas, Poaceae was the most frequent family of monocotyledons.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 119 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand