วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ไลเคนแบบแผ่นจานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
ชื่อบทความ(Eng): Discolichens at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): วราภรณ์ ศรีปรางค์* และ พชร มงคลสุข
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : VARAPORN SRIPRANG* & PACHARA MONGKOLSUK
เลขที่หน้า: 47  ถึง 53
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         จากการเก็บตัวอย่างไลเคนแบบแผ่นจานบนพรรณไม้ และบนหิน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย ได้ไลเคนจำนวน 342 ตัวอย่างจาก 4 สภาพป่า คือ ป่าละเมาะเขาต่ำ ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขาต่ำ และป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 700-1,555 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมื่อวิเคราะห์ทางอนุกรมวิธานของไลเคน สามารถจำแนกได้ 12 วงศ์ 15 สกุล 40 ชนิด โดย 4 ชนิด คือ Bacidia spadicia, Haematomma africanum,
H. infuscum และ Lecanora allophana จัดเป็นไลเคนที่ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยมาก่อน และ 12 ชนิด คือ Acarospora PL. 1-J, Bacidia PL.1, Bacidia PL.1-J, Bacidia PL.2,Brigantiaea PL.1, Lecanora PL.1, Lecanora PL.1-J, Lecanora PL.2, Lecanora PL.2-J, Placynthiella PL.1, Ramboldia PL.1 และ Ramboldia PL.1-J. คาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ที่ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายของชนิดไลเคนแบบแผ่นจาน ในป่าละเมาะเขาต่ำ ป่าดิบเขาต่ำป่าดิบชื้น และป่าเต็งรัง คิดเป็นร้อยละ 72, 19, 7 และ 2 ตามลำดับ
        This study is to collect discolichens on bark and rocks in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province, during June 2008 to November 2009. The total of 342 specimens were collected from 4 forest types: lower montane scrub, tropical rainforest, lower montane rain forest and dry dipterocarp forest at the elevation 700-1,555 metres above sea levels. The samples were identified into 12 families 15 genera 40 species, among them four species:
Bacidia spadicia, Haematomma africanum, H. infuscum and Lecanora allophana, were to be new record to Thailand. Twelve species: Acarospora PL. 1-J, Bacidia PL.1, Bacidia PL.1-J,
Bacidia PL.2, Brigantiaea PL.1, Lecanora PL.1, Lecanora PL.1-J, Lecanora PL.2, Lecanora PL.2-J, Placynthiella PL.1, Ramboldia PL.1 and Ramboldia PL.1-J, were expected to be new species to science. The species diversity of discolichens in lower montane scrub, lowermontane rain forest, tropical rainforest and dry dipterocarp forest were 72, 19, 7 and 2
percent, respectively.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 49 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand