วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Uraria hispida (Leguminosae), a new record for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WORACHAT TOKAEW1,* & PRANOM CHANTARANOTHAI2
เลขที่หน้า: 47  ถึง 51
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        Uraria hispida (Franch.) Schindl. is newly reported from northern Thailand. Description, illustrations and distribution map based on Thai specimen are provided.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 92 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand