วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ไม้ล้มลุกบริเวณหินช้างสี อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ(Eng): Herbs in Hin Chang Si, Nam Phong National Park, Khon Kaen Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ธีระ ธรรมวงศา1 วรพล ดีปราสัย2 และ อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์3,*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : THEERA THUMMAWONGSA1, WORAPOL DEEPRASAI2 & AMORNRAT PRAJAKSOOD3,*
เลขที่หน้า: 115  ถึง 123
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     สำรวจไม้ล้มลุกบริเวณหินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.. 2553 เก็บตัวอย่างพืช บันทึกภาพถ่าย จัดทำพรรณไม้แห้งและระบุชนิด พบไม้ล้มลุก 24 วงศ์ 54 สกุล และ 79 ชนิด วงศ์พืชที่มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุดคือ วงศ์กก จำนวน 3 สกุล และ 18 ชนิด

     Herbs in Hin Chang Si, Nam Phong National Park, Khon Kaen Province were surveyed along the nature trail from January to December 2010. Plant collection, photograph, herbarium specimens and identification were done. Twenty-four families, 54 genera and 79 species were enumerated. The most diverse family is Cyperaceae, comprise of three genera and 18 species.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 85 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand